Pastoor Jochem van Velthoven

Voorzitter

Op 24 oktober 2021 werd onze pastoor geïnstalleerd door bisschop Liesen. Pastoor Jochem is 45 jaar en geboren en getogen in Dorst (gemeente Oosterhout). Op 7 november 2015 is hij priester gewijd. Hiervoor was hij werkzaam als registeraccountant. ‘God roept, zelfs accountants uit hun kantoor’. 

Gerard
Peeters

Vice-voorzitter & Secreatris a.i.

Dion van den Wijngaard

Penningmeester

José van den Bogaart

Bestuurslid

Het parochiebestuur heeft tot doel en taak

1) Het besturen van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt. Met name behoort tot de taak van het kerkbestuur:

a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;

b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;

c. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;

d. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;

e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;

f. het toelaten van financiële activiteiten en behoeve van de onder d en e genoemde taken;

g. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

2) Het parochiebestuur heeft voorts als taak samen met de pastoor en het pastorale team te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het parochiebestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen. De pastoor zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

Vertrouwenspersoon

 

Position

Vertrouwenspersoon

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bisdom Breda, mevrouw mr. C.G.P. Geerdink

U kunt haar bereiken door hieronder op de email knop te klikken.

Openingstijden

Parochiesecretariaat
(Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Telefoon 0162 – 432339 
info@catharina-parochie.nl

Maandag

09:00 – 12:00

Dinsdag

09:00 – 17:00

Woensdag

09:00 – 12:00

Donderdag

09:00 – 17:00

Vrijdag

09:00 – 12:00

Steun onze missie

NL 37 RABO 0156 2289 47

Snelle links