Parochiekerncommissie

Parochiekerncommissies

De H. Catharinaparochie is ontstaan door de samenvoeging van zeven parochies. Deze voormalige parochies zijn parochiekernen geworden, waarin het pastoraal en parochieel leven van onze parochie gestalte krijgt.

Voor elke parochiekern is een parochiekerncommissie (PKC) opgericht, die namens het parochiebestuur zorg draagt voor de dagelijkse goede gang van zaken. De PKC zorgt onder meer voor het beheer van het (kerk)gebouw en andere goederen, voor de organisatie van de plaatselijke activiteiten, de plaatselijke vrijwilligers, de geldwerving en de lokale administratie.
Elke PKC bestaat uit 3 tot 5 leden, die door het parochiebestuur zijn benoemd. De PKC stelt jaarlijks een begroting op en ontvangt op basis daarvan budget voor uitgaven in de parochiekern.

De PKC’s vergaderen één keer per maand. Bij de samenstelling van de PKC’s is rekening gehouden met verschillende kundigheden en interesses van de leden en met contactlijnen naar zoveel mogelijk werkgroepen in de parochiekern. Elke PKC heeft zo goed overzicht over het functioneren van de parochiekern en heeft weet van mogelijkheden en vragen die er leven. Waar nodig en wenselijk worden deze zaken kortgesloten met het parochiebestuur of met het pastoraal team. Er is regelmatig overleg van de PKC met het parochiebestuur en er is regelmatig overleg tussen de PKC’s onderling. Met regelmaat neemt een van de teamleden deel aan de vergaderingen van de PKC. De leden van de PKC’s zijn te bereiken via de secretariaten van de parochiekernen. Meer informatie via deze link.

Reacties zijn gesloten.