Caritas

Caritas

De doelstelling van de Parochiële Caritasinstelling (PCI) is om vanuit de christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Ze beheert daartoe, onder het kerkelijk gezag van de bisschop, het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen, alsook voor de doelmatige aanwending daarvan. De caritasinstelling heeft een zelfstandig functionerend bestuur, waarvan de leden door de bisschop worden benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan worden verlengd.

Bestuur

Danijela D. Matkovic, voorzitter
Maarten J.P.M. Foolen, penningmester
David D.R.M. Ros, secretaris

Contactgegevens

PCI Parochiële Caritasinstelling H. Catharinaparochie
p/a Markt 17
4901 EP Oosterhout
caritas@catharina-parochie.nl
NL24 RABO 0112 2137 82

Reacties zijn gesloten.