Persbericht maatregelen coronavirus

Het pastoraal team heeft een persbericht verspreid over de maatregelen die zijn genomen in de H. Catharinaparochie ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Vieringen

Er zijn geen vieringen tot en met Pinksterzondag (31 mei).

Thuis kunt u op zondag de eucharistieviering volgen op NPO2 om 10.00 uur of via Radio Maria.

Opnamen van de vieringen in de Goede Week zijn te zien via de ORTS. U leest hierover meer verderop in dit bericht.

Openstelling kerken/ kapellen voor gebed en het aansteken van een kaarsje

Basiliek St. Jandinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur
Basiliek St. Janzondag van 10.00 tot 11.00 uur
De Vinderkapel is iedere dag open van 9.00 tot 16.00 uur
H. Johannes de Doperkapel is iedere dag open van 9.00 tot 17.00 uur
H. Marcoenkapel is iedere dag open van 9.00 tot 17.00 uur
Verrijzeniskapel is open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Tijdens de openstelling van de kerken wordt gevraagd de nodige afstand, 1,5 meter, van elkaar te houden. Als u ziek bent of verkouden kunt u niet komen.

De bisschoppen roepen parochianen op om solidair te zijn met de minderbedeelde medemens. In de kapel/kerk staat een krat waarin u houdbare producten voor de Voedselbank kunt leggen. Het pastoraal team zorgt dat deze producten bij de Voedselbank komen.

In de kerk/kapel vindt u de lezingen van de zondag en de overweging.

Misintenties

De misintenties die zijn opgegeven voor de vieringen die vervallen, worden in overleg verschoven naar latere vieringen. Men wordt hierover gebeld. U mag ook zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat 0162-432339.

Inloophuizen

Tot en met 10 april zijn de inloophuizen binnen de H. Catharinaparochie gesloten.

De Vinder                                   Inloophuis De Vinder

Johannes de Doper                  De Pastorie

Verrijzenis                                  De Herberg

Als u behoefte heeft aan contact met een van de pastores kunt u bellen met het parochiesecretariaat 0162 – 432339 of mailen naar info@catharina-parochie.nl.

Telefooncirkel

Hebt u belangstelling voor een telefooncirkel? U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat.

Palmpasen

Op zaterdag 4 april zal pastoor Akkermans samen met diaken Peter Hoefnagels en pastoraal werker Annemiek Buijs in een besloten viering in de basiliek de palmtakjes van alle parochiekernen wijden. Hierna brengen de pastores de gewijde palmtakjes naar de kerken/kapellen. Tijdens de openstelling kunt u een takje (laten) halen samen met de Paasgroet.

Parochianen uit Den Hout kunnen een palmtakje halen tijdens de openstelling van de kerken/kapellen. Natuurlijk kunnen zij ook voor medeparochianen uit Den Hout een palmtakje meenemen.

Dit jaar worden er geen palmpaasstokken gemaakt. Elders op de site staan tips om het feest van Palmpasen thuis met de kinderen te vieren.

Goede Week

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen worden in besloten kring gevierd, dat wil zeggen alleen in aanwezigheid van de pastoor en de strikt noodzakelijke bedienaren. Hiervan worden filmopnamen gemaakt en uitgezonden door de ORTS. Op de website van de parochie, Kabelkrant Oosterhout en Oosterhoutnieuws.nl wordt een samenvatting van deze vieringen geplaatst.

Klokken van hoop en troost

Op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur hoort u de klokken van hoop en troost. Zij verbinden mensen met elkaar over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag en nacht inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

Pastoraal team

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.