Thema-avond over duurzaamheid

De volgende thema-avond van de Raad van Kerken Oosterhout, op maandag 20 januari 2020, staat in het teken van de actuele discussie over duurzaamheid. Kortgeleden verscheen een brochure van de Raad van Kerken over deze problematiek onder de titel “Van God is de aarde”. We hebben een van de opstellers, de bioloog/theoloog Frans Verkleij uit Tilburg, bereid gevonden om ons bij te praten over klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt. De avond begint om 20.00 uur en we komen bij elkaar in het kerkelijk centrum de Beuk, naast de Vredeskerk. Bijdrage 5 euro. We hopen velen van u te mogen verwelkomen op deze avond: we zijn immers “een groene kerk. De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Oosterhout zal ook aanwezig zijn. Welkom!

“Van God is de aarde en al wat daar leeft”.
De klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt, zoals de schrikbarende afname van de biodiversiteit, dwingt de samenleving tot een meer duurzame instelling. Vandaar dat duurzaamheid hoog op de agenda van de politiek staat. We zien dat oplossingen vooral in de techniek worden gezocht. De brochure stelt vraagtekens bij deze aanpak. Zij betoogt dat duurzaamheid niet een zaak is van alleen natuur en milieu, of van natuurwetenschap en techniek, of van economie en politiek. In de kern, zegt de brochure, is duurzaamheid een levensbeschouwelijk en religieus vraagstuk. De kerken en christenen hebben een eigen verhaal ten aanzien van duurzaamheid. Een centrale vraag hierbij is onze houding tegenover de ons omringende natuur. De verhalen over de schepping in de bijbel laten zien dat wij mensen niet zozeer de kroon van de schepping zijn, maar deel uitmaken van een groot netwerk van onderlinge verbondenheid. Een echt duurzame levenshouding is daarom pas mogelijk als wij ons van deze verbondenheid bewust zijn. De verbondenheid betreft ook de mensen die zich het slechtst kunnen verweren tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals arme mensen in ontwikkelingslanden. In dit bewustzijn hoeven we duurzaamheid niet als een probleem te zien, met vervelende oplossingen, zoals minder vliegen en minder vlees eten, maar juist als een oproep tot vernieuwing van onze samenleving.

Frans Verkleij studeerde biologie en deed wetenschappelijk onderzoek in Wageningen. Vanuit zijn belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen ging hij (in deeltijd) theologie studeren in Utrecht. Hij werkte 20 jaar in het pastoraat in Rotterdam en Breda. In zijn studie en pastoraal werk bleef hij zoeken naar raakvlakken tussen theologie en biologie.

Raad van Kerken Oosterhout

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.